Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna villkor och kundinformation

Innehållsförteckning

 • 1. Tillämpningsområde
 • 2. Avtalets ingående
 • 3. Rätt att avbryta
 • 4. Pris och leveranskostnader
 • 5. Frakt- och leveransvillkor
 • 6. Ansvar för fel
 • 7. Lag och jurisdiktion
 • 8. Information om tvistlösning online

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor från företaget AT Parts Germany GmbH (nedan kallad "Säljaren") ska tillämpas på alla avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan kallad "Kunden") och säljaren och som gäller alla varor och/eller tjänster som presenteras i säljarens webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, såvida inte andra villkor har fastställts.

1.2 En konsument enligt dessa villkor är en person som agerar i syften som helt eller huvudsakligen ligger utanför personens handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. En näringsidkare enligt dessa villkor är en person som agerar i syften som har samband med den personens handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke, oavsett om han eller hon agerar personligen eller genom en annan person som agerar i näringsidkarens namn eller för näringsidkarens räkning.

2) Avtalets ingående

2.1 Produktbeskrivningarna i Säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan tjänar endast till att lägga fram ett bindande erbjudande från Kunden.

2.2 Kunden kan lämna anbudet via det onlinebeställningsformulär som är integrerat i Säljarens webbutik. Genom att göra detta, efter att ha placerat de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella korgen och gått igenom beställningsprocessen, och genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på de varor och/eller tjänster som ingår i den virtuella korgen. Kunden kan också lägga fram erbjudandet till säljaren via telefon eller e-post.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar

 • genom att överföra en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i skriftlig form (fax eller e-post); i den mån det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
 • genom att leverera beställda varor till kunden; om kunden tar emot varorna är detta avgörande, eller
 • genom att begära att kunden betalar efter att han/hon har lagt sin beställning.

Om flera av de ovannämnda alternativen är tillämpliga ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen först inträffar. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom den ovan nämnda tidsfristen ska detta betraktas som ett avslag på anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Perioden för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden har skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickades.

2.5 Avtalets innehåll lagras av säljaren och skickas skriftligen till kunden inklusive dessa villkor och kundinformation (t.ex. via e-post, fax eller brev) efter det att kunden har lämnat sin beställning. Dessutom kommer avtalets innehåll att lagras på säljarens webbplats och kan hittas av kunden i kundinloggningen via det lösenordsskyddade kundkontot, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i nätbutiken innan han eller hon lämnar in sin beställning.

2.6 Kunden kan korrigera alla uppgifter som angetts via den vanliga tangentbords- och musfunktionen innan han eller hon lämnar in sin bindande beställning. Innan beställningen lämnas in visas dessutom alla inmatade uppgifter i ett bekräftelsefönster och kan korrigeras även här via den vanliga tangentbords- och musfunktionen.

2.7 Avtalsspråket är Svenska.

2.8 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Det är Kundens ansvar att se till att den e-postadress han/hon uppger för orderbearbetningen är korrekt så att e-postmeddelanden från Säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt är det Kundens ansvar, om SPAM-filter används, att se till att alla e-postmeddelanden som skickas av Säljaren eller av tredje part som Säljaren anlitar för orderbehandlingen kan levereras.

2.9 Kunden samtycker till att få sina fakturor enbart digitalt. Digitala fakturor skickas via e-post och tas emot i PDF-format.

3) Rätt att avbryta

3.1 Konsumenten har rätt till ångerrätt.

3.2 Du har rätt att häva detta avtal inom 30 dagar utan att ange något skäl.

Ångerrätten löper ut efter 30 dagar från den dag då du gjort ditt köp, eller då en tredje part som inte är transportören och som du angett förvärvar, den fysiska besittningen av varorna.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (tfn: +46 10 643 48 00, e-post: ) om ditt beslut att häva detta avtal genom ett tydligt besked (t.ex. via e-post). Du kan använda den bifogade modellen för uppsägningsblankett, men det är inte obligatoriskt.

För att iaktta uppsägningstiden räcker det att du skickar ditt meddelande om ditt utövande av uppsägningsrätten innan uppsägningstiden har löpt ut.

3.3 Effekter av uppsägning

3.3.1 Om du häver detta avtal kommer vi att återbetala dig alla betalningar som vi mottagit från dig (med undantag för de extra kostnader som uppstår om du väljer en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter den dag då vi informerades om ditt beslut att häva detta avtal. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Under alla omständigheter kommer du inte att drabbas av några avgifter till följd av återbetalningen. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

3.3.2 Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 30 dagar från den dag då du meddelar oss din uppsägning från detta avtal. Tidsperioden är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 30 dagar har löpt ut.

3.3.3 För returer av varor från Europeiska unionen (undantaget områden med särskilda skatte- och tullbestämmelser) och Schweiz tillhandahåller vi en gratis returetikett.

3.3.4 Du är endast ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

3.4 Allmän information: Var vänlig och undvik skador på och kontaminering av varorna. Vänligen returnera varorna, om möjligt, i originalförpackningen med alla tillbehör och alla förpackningskomponenter. Använd vid behov ett skyddande ytteremballage. Om du inte längre har tillgång till originalförpackningen ska du använda en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot eventuella transportskador. Observera att ovanstående allmänna information inte är en förutsättning för att du ska kunna utöva din ångerrätt på ett effektivt sätt.

3.5 Avbeställningsblankett: Om du vill häva detta avtal ska du fylla i och skicka in detta formulär. Alternativt kan du kopiera ångerformuläret nedan. Fyll i det och skicka tillbaka det till oss:

Ångerblankett

Till
AT Parts Germany GmbH C/O UPS SCS
RETURNERING
Hans Günther Sohl Strasse 4
47807 Krefeld
Tyskland


Härmed meddelar jag/vi att jag/vi frånträder mitt/ vårt köpeavtal om följande varor

Beställd den / mottaget den:
_________________________________

Konsumentens (konsumenternas) namn:
_________________________________

Konsumentens (konsumenternas) adress:
_________________________________

Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast om denna blankett anmäls på papper):
_________________________________

Datum:
_________________________________

4) Pris och leveranskostnader

4.1 Om inget annat anges i produktbeskrivningarna är angivna priser slutpriser och inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan det uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte kan påverka. De ska betalas av kunden. Sådana kostnader är till exempel kostnader för överföring av pengar (överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller tullar eller importskatter.

4.3 Betalning kan ske med någon av de metoder som nämns i säljarens webbutik.

4.4 Om förskottsbetalning har avtalats ska betalningen göras omedelbart när avtalet har ingåtts.

4.5 I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, we offer you the following payment options. Payment is to be made to Klarna:

 • Betala senare.
 • Finansiering.

Mer information och Klarnas användarvillkor hittar du här. Allmän information om Klarna hittar du här. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas integritetspolicy.

5) Frakt- och leveransvillkor

5.1 Varor levereras i allmänhet på expeditionsvägen och till den leveransadress som kunden angett, om inget annat avtalats.

5.2 Om leverans till Kunden inte är möjlig, returnerar det tilldelade transportföretaget varorna till Säljaren och Kunden står för kostnaden för den misslyckade försändelsen. Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för den händelse som medför att leveransen är omöjlig, eller om han/hon tillfälligt har hindrats att ta emot de beställda varorna, såvida inte säljaren har underrättat kunden i tillräckligt god tid före leveransen.

5.3 Risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring av de sålda varorna ska i princip överföras till kunden när de kommer i kundens fysiska besittning eller till en person som kunden har identifierat för att ta varorna i sin besittning. . Om kunden agerar som näringsidkare ska risken för oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig försämring vid försäljning genom försändelse överföras vid leverans av varorna till en kvalificerad transportperson på säljarens verksamhetsställe.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller olämplig självförsörjning. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och om han har ingått en konkret säkringstransaktion med leverantören. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att få tag på varorna. I händelse av bristande eller delaktig tillgång till varor ska han informera kunden utan dröjsmål och betalningar som kunden har gjort kommer omedelbart att återbetalas.

5.5 Av logistiska skäl är det inte möjligt för kunden att hämta varan.

6) Ansvar för fel

6.1 De lagstadgade konsumenträttigheterna ska tillämpas.

6.2 Om kunden är konsument och han utnyttjar sin kortsiktiga rätt att avvisa produkten, måste han returnera produkten på egen bekostnad.

7) Lag och jurisdiktion

7.1 Om kunden agerar som konsument enligt punkt 1.2, regleras alla avtalsförhållanden mellan parterna av brittisk lag med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor, och domstolarna i den stat där kunden har sin hemvist har exklusiv behörighet att avgöra alla tvister som rör dessa förhållanden.

7.2 Om en kund agerar som näringsidkare i enlighet med punkt 1.2 ska alla avtalsförhållanden mellan parterna regleras av tysk lag, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor, och domstolarna i den stat där säljaren har sin hemvist ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som rör dessa förhållanden.

7.3 Om kunden inte är en konsument är garantitiden, utan hinder av § 438.1 nr 3 i den tyska civillagen (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]), 1 år.

7.4 AT Parts Germany GmbH (nedan kallad säljaren) beviljar en garanti på 24 månader från leveransen för de produkter som säljs i enlighet med följande villkor.

7.5 Garantin uppfylls genom att defekta delar antingen repareras kostnadsfritt eller ersätts med icke defekta delar, enligt säljarens val. Delar för vilka en garanti begärs med hänvisning till denna garanti ska skickas till säljaren på köparens bekostnad. Kostnaderna för att leverera den nya delen inom EU betalas av säljaren. Ersatta delar blir säljarens egendom. Säljaren är endast skyldig att tillhandahålla garantiservice efter att ha mottagit den del som klagomålet gäller och haft en rimlig granskningstid på minst en vecka.

7.6 Garantin omfattar inte fel/fel som beror på felaktig montering och/eller felaktig användning. Bevisbördan för felet och korrekt montering/användning ligger på köparen. Garantin ger inte rätt till några ytterligare krav, särskilt inte i form av ersättning.

7.7 Garantitjänsterna utlöser varken en förlängning eller ett återupptagande av garantitiden. Lagstadgade garantianspråk förblir opåverkade.

7.8 Säljaren beviljar dessutom köparen en 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Denna garanti gäller uteslutande för oanvända, ursprungligt förpackade delar där inget försök har gjorts att montera dem.

7.9 Garantin uppfylls genom att köparen efter att ha returnerat de oanvända varorna får köpeskillingen, minus eventuella fraktkostnader, tillbaka. I övrigt gäller ovanstående garantivillkor under 24 månader.

8) Information om tvistlösning online

EU-kommissionen tillhandahåller på sin webbplats följande länk till ODR-plattformen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Näringsidkaren är varken skyldig eller beredd att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en enhet för alternativ tvistlösning.

Denna plattform ska vara en ingångspunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med onlineförsäljning och tjänsteavtal som ingåtts mellan konsumenter och näringsidkare.